Competències professionals


Les competències són les capacitats que possibiliten el bon acompliment d’un lloc de treball. Es poden distingir diferents tipus de competències:

Les competències tècniques són el conjunt de coneixements teòrics o pràctics que són necessaris per l’exercici d’una ocupació concreta. Així doncs, les competències tècniques s’aconsegueixen amb la formació (reglada i complementària) i l’experiència professional.

Les competències clau són el conjunt d’habilitats, actituds i capacitats que garanteixen el bon desenvolupament d’una ocupació. Per tant, les competències clau es manifesten en comportaments concrets de la conducta. Alguns exemples de competències clau són: iniciativa, treball en equip, autoconfiança, comunicació i creativitat. Poden ser transversals a diverses ocupacions o específiques, però en tot cas són imprescindibles per a portar a terme una ocupació determinada.

El model de gestió per competències és actualment el model predominant en l’àmbit de recursos humans. Implica la recerca del major grau d’ajust possible entre les competències necessàries per al desenvolupament amb èxit d’un lloc de treball i les competències del treballador. Així doncs, ens convé conèixer quin és el nostre perfil de competències i valorar si encaixa amb les competències requerides per l’ocupació del nostre objectiu professional.

Podem millorar les nostres competències amb experiències que acumulem al llarg de la nostra vida tant en el mercat de treball com en altres facetes de la nostra vida quotidiana. També es poden realitzar formacions específiques per al desenvolupament d’una determinada competència.

En aquest enllaç de Barcelona Activa podràs veure el teu domini de les competències clau i com s'ajusten aquestes al que busquen les empreses en els candidats/es.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat