Programes d'experienciació laboral


Els Programes d'experienciació laboral, Programes de Treball i Formació  consisteixen en accions que permeten als usuaris adquirir experiència professional mitjançant la seva contractació laboral per part de l'ajuntament i la realització d’una formació professionalitzadora.

L'objectiu d'aquestes accions és que persones en situació d'atur siguin contractades i puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la serva inserció, mitjançant la realització d'obres o serveis d'interès general i social.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació d''acord amb les línies següents: 

Línia PANP: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys (PANP) 

Línia PRGC: s'adreça a persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), detinatàries de la Renda Garantida Ciutadana (RGC) o amb sol.licituds presentades a partir del 15 de setembre de 2017

Línia DONA: hi poden participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere o dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació  Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys. 

Línia COOR: accions de coordinació i suport tècnic. 

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat