MAIS. Mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social


El programa MAIS t’acompanya per buscar una feina de manera diferent i en equip. Ens adaptem a les teves necessitats amb atenció totalment personalitzada, oferim formació en competències i us posem en contacte directe amb les empreses.

S’adreça a totes aquelles persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i les persones en risc o en situació d'exclusió social, acreditada mitjançant el certificat corresponent, dels col·lectius següents:

 • Persones de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys en situació de risc o exclusió social.
 • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
 • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
 • Interns de centres penitenciaris la situació dels quals permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i exreclusos.
 • Persones perceptores de l'ingrés mínim vital (IMV).
 • Persones que no puguin accedir a la renda garantida de la ciutadania o a l'ingrés mínim vital, però que es trobin, segons el parer de serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió.
 • Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral en el marc de les actuacions de les entitats beneficiàries.

Durant el desenvolupament del programa, les persones participants segueixen un itinerari d’orientació laboral personalitzat amb accions formatives, de pràctiques i de seguiment a la inserció, a més de l’acompanyament que es fa en coordinació amb tots els recursos del territori. Una proposta de treball integral que inclou:

 • Atenció inicial: Competències clau i context laboral
 • Elaboració del pla individual d'inserció: Motivacions i interessos. Coneixement del mercat de treball i ocupacions.
 • Recerca de feina: Canals de recerca de feina. Eines de recerca de feina. Procés de selecció. Autoocupació.
 • Formació: Competències transversals i noves tecnologies. Pràctiques professionals.
 • Relació amb l'empresa: Prospecció d'empreses i seguiment en la inserció.

Durant l’últim any, des de ProTreball hem atès a 40 persones, 20 de les quals han obtingut contractes laborals. Si vols conèixer possibles empreses on treballar i millorar les teves competències per a la feina de forma personalitzada t’esperem.

Amb el suport del Departament d'Empresa i Treball i cofinançat per la Unió Europea.

Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat