Dinamo XVII. Programa treballs als barris


A QUI S'ADREÇA:

Persones residents al nucli antic de Manresa, inscrites com a Demandants d'Ocupació No Ocupats, tot i que també es poden atendre persones que busquin una millora de feina. (DONO I DO).

OBJECTIU:

És un programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, en aquest cas, Nucli Antic de Manresa que inclou 3 barris (barri Antic, part barri Escodines i part Vic-Remei)

La carta de serveis del projecte de Treball als barris inclou diferents programes en els quals es porten a terme accions ocupacionals com l'orientació, anàlisi de l'ocupabilitat, acompanyament a la inserció. seguiment de contractacions, d'aprenentatge integral, mixtos de formació i traball amb la Casa d'oficis i, d'experimentació laboral, a través d'actuacions ocupacionals i professionals amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat i professionals amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat i afavorir la reincorpotació al mercat laboral de les persones en situació d'atur.

REQUISITS:

PROGRAMA A: DISPOSITIU D'ORIENTACIÓ/iNSERCIÓ.

Persones demandants d'ocupació residents al Nucli Antic, no necessàriament DONO. (DO/DONO).

PROGRAMA B: APRENENTATGE INTEGRAT_FORMACIÓ PRE-LABORAL.

Persones residents al nucli antic i inscrites com a demandants d'ocupació No Ocupades (DONO), en situació de risc d'exclusió social que tenen baixa qualiticació i/o dèficits formatius.

PROGRAMA C: FORMACIÓ I TREBALL -CASA D'OFICIS DINAMO.

Joves menors de 30 anys residents al nucli Antic, demandants d'Ocupació No Ocupats (DONO), amb nivell de formació igual o superior a la ESO i que es vulguin dedicar al sector de la construcció. En el cas que no disposin del nivell mínim de qualificació podran participar si han superat les proves d'accés.

PROGRAMA D: EXPERIMENTACIÓ LABORAL -PLANS OCUPACIÓ

Els requisits segons les actuacions són els següents:

  1. Actuacions ocupacionals: Han de ser persones empadronades al Nucli Antic, que no cobrin ni tampoc tinguin dret a la prestació contributiva d'atur i inscrites com a DONO.
  2. Actuacions professionals: Persones que no cobrin ni tampoc tinguin dret a la prestació contributiva d'atur i inscrites d'atur i inscrites com a DONO. Per aquestes podran ser destinatàries aquelles persones que, reunint els mateixos requisits, no estiguin empadronades al barri.

ACCIONS / ACTIVITATS:

PROGRAMA  A: en el dispositiu d'inserció sociolaboral de col.lectius amb dificultats especials es porten a terme com:

  • Orientació laboral
  • Anàlisi de l'ocupabilitat i les competències 
  • Capacitació a través de diferents accions formatives per millorar les competències bàsiques, transversals i tècniques.
  • Derivació a altres recursos municipals 
  • Acompanyament a la inserció.
  • Seguiments

PROGRAMA B: Formació Pre-laboral, bàsica i introductoria tal com: català, noves tecnologies, competències transversals, capacitació en Polimanteniment, PRL en construcció i oficina, atenció a la ciutadania i gestió administrativa, certificats digitals, entre altres.

PROGRAMA C: CASA D'OFICIS DINAMO. Adequació d'espais Camp de Futbol Les Cots. Programa mixta de formació i treball que tenen com a finalitat l'aprenentatge i pràctica professional dels participants, mitjançant la realització d'obres o serveis públics que aportin un benefici social al barri. Té una durada de 1800 hores lectives, la 1ª fase consta amb una formació de 900 hores i la 2ª fase de construcció de 900 hores on els alumnes passen a ser alumnes treballadors contractats per l'Ajuntament de Manresa.

PROGRAMA D: PLANS D'OCUPACIÓ.

Es porten a terme 2 tipus de contractacions:

  1. Actuacions ocupacionals: Contractacions de persones del Nucli Antic per a la realització d'una obra o servei d'interés general social. Prèviament han d'haver fet el programa B.
  2. Actuacions professionals: Contractacions perfils tècnics, per la realització de tasques de dinamització, mediació, etc. Excepcionalment es podrà autoritzar la participació de persones no residents al Nucli Antic.

DATES CONVOCATÒRIA

TREBALL ALS BARRIS 22 enguany té una durada de 12 mesos, es va iniciar el passat 02/11/2022 i finalitzarà el 31/10/2023.

TÈCNIQUES RESPONSABLES:

Maribel Luzón, Conxi Pérez i M.Àngels Pérez.

        


Protreball - Plaça Cots núm. 5-7, 08240 Manresa - +34 93 877 64 90 - info@promanresa.cat